Paragrafferne bag

FRISK – dit center for sundhed skal være et specialiseret rehabiliteringstilbud til borgere med er- hvervet hjerneskade i fase III efter udskrivelse fra sygehus. Derudover skal vi modtage borgere til avanceret rehabilitering samt borgere der i fase IV har behov for vedligeholdende træning. Nedenstående model illustrerer specialiseringsgraderne samt hvilken lovgivning og publikation der danner grundlag for forløbet.

FRISK – dit center for sundhed vil modtage borgere med en genoptræningsplan og når borgeren udskrives vil de få en revurderet genoptræningsplan. Det forventes, at der hvert år i Danmark kommer ca. 20.000 nye tilfælde af erhvervet hjerneskade. Derfor vil der være 350-450 borgere, der vil have behov for en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau efter udskrivelse. Nedenstående er en redegørelse for hvordan FRISK – Dit center for sundhed kan modtage patienter via genoptræningsplan (SUL §140).

Ud fra bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164976 kan følgende berettes:

Patienter der udskrives fra sygehuset med et behov for videre genoptræning, skal udskrives med en genoptræningsplan, hvori behovet for genoptræning er angivet (almen genoptræning eller specialiseret rehabilitering). Myndighedsansvaret overgår efter udskrivelse til kommunalbestyrelsen, der ikke kan tilsidesætte en lægefaglig vurdering af en patients genoptræningsbehov.

Patienter, der har fået en genoptræningsplan efter udskrivning fra et sygehus, kan vælge mellem genoptræningstilbud efter sundhedslovens §140, som bopælskommunen har etableret ved egne institutioner eller indgået aftaler om med andre myndigheder eller private leverandører. Der kan også vælges genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner på det til patienten angivne specialiseringsniveau.


GODKENDELSE AF TILBUD

Ud fra serviceloven vil FRISK – dit center for sundhed slutte følgende:

FRISK - dit center for sundhed skal ikke godkendes efter Lov om Socialtilsyn, men optages i Social- styrelsens Tilbudsportal. Dette gøres af den godkendende kommune. Det er alene den stedlige beliggenhedskommune, som skal godkende tilbuddet. Når tilbuddet er godkendt og ligger på Tilbudsportalen, så har stedlig kommune godkendt det på vegne af alle andre, og alle kan benytte tilbuddet.

Det er kommunalbestyrelsen der er ansvarlig for kvalitetsstandarderne i de tilbud, som kommunen benytter (SEL §138) samt for at føre driftsorienteret tilsyn. Et tilsyn omfatter tilsyn med personalet, bygninger og økonomi (SEL §148a). Omkostningerne ved tilsynet afholdes af tilbuddet. Som uddybning er svar fra jurist og tidligere direktør i den kommunale sektor Flemming Trap, der er indehaver af flemmingtrap.dk indsat:

Et tilbud som du der omtaler, der udelukkende leverer genoptræning efter SEL §86, og hvor visitationen sker efter SUL 140 er ikke SEL 107 botilbud, der skal godkendes efter Lov om Socialtilsyn. Godkendelsen af et sådant privat tilbud skal i givet fald godkendes af den stedlige kommune. Den stedlige kommune vil kunne vejlede dig et stykke af vejen.

Der skal i etableringsprocessen af FRISK etableres en kontakt til den stedlige kommune omkring kvalitetsstandarder og godkendelse af tilbuddet. Tilbudsportalen er det redskab som myndighedspersonerne skal anvende ved visitationen.