Forløb

FRISK – dit center for sundhed vil arbejde med borgerens rehabilitering ud fra en metodisk tilgang, der bygger på forskningsresultater, kliniske retningslinjer, nationale vejledninger og anbefalinger samt erfaringsbaseret viden. Et forløb tilrettelægges individuelt og målrettes den enkelte med udgangspunkt i: En systematisk udredning af funktionsniveau, plan for rehabiliteringsforløbet og egen målsætning for forløbet.

Vi vil sætte høje krav til dokumentationen af indsatserne, der systematisk journaliseres. Der skal, hvis det er muligt, anvendes validerede redskaber til at måle på borgerens kliniske samt selvoplevede udvikling undervejs i forløbet. Ligeledes arbejdes der med undersøgelse af borgerens til- fredshed. Disse data bruges løbende i kvalitetsudvikling af centret.

Når borgeren indskrives startes samarbejdet med hjerneskadekoordinator, socialformidler, job- konsulent og andre vigtige aktører op. Disse kan fx blive indbudt til planmøderne, hvor koordination til indsatser efter forløbet på FRISK – dit center for sundhed kan aftales.


REHABILITERINGENS INDHOLD

Hos FRISK sætter vi fokus på både individuel- og holdtræning. I borgerens plan kan der være aftalt individuelle interventioner. Det kan være træning af kroppens funktioner, hvor der ud over hold- træningen er behov for at supplere med individuel træning. Det kan også være træning af de mere skjulte skader på aktivitets- og deltagelsesniveau eller samtale omkring mestring af de personlige faktorer. Desuden vil træningen også bestå af selvinstruktion og monitorering, afprøvning af strategier, eksponering og hjemmeopgaver.


Forebyggelse og mestring af de psykiske følgelidelser som fx depression og angst har høj priorite- ret for os. Depression forekommer indenfor det første år hos ca. 40% af patienter med en apopleksi. Borgeren skal under opholdet screenes for symptomer og ved behov får borgerenen hurtig professionel hjælp til at håndtere følgerne.

FRISK – dit center for sundhed vil tilbyde et bredt udvalg af holdtræning. I borgernes plan er visitation til holdtræning aftalt ud fra de ramte livsområder og den individuelle målsætning. Visitation til holdtræning revurderes ved borgerens planmøder. Der tilbydes hold rettet mod bevægelsesfunktioner (Eksempelvis: Træning af gang funktion, sensomotorisk og koordinering) og mentale funktioner (Eksempelvis: træning af hukommelse, orienteringsevne og sprog).

EKSEMPEL FOR INDSKREVET PATIENT

 • Borgerens behov for støtte i forbindelse med indskrivning på patienthotellet vil blive vurderet og en eventuel social og sundhedsassistent tilknyttet.
 • Der vil blive taget højde for kost og ernæring på individuelt plan og hvis der er særlige behov vil disse blive imødekommet.
 • Dernæst vil borgeren blive systematisk udredt i forhold til funktionsniveau.
 • En rehabiliteringsplan vil blive udformet.
 • Der tages højde for borgerens egne målsætninger for forløbet.
 • Borgeren deltager i kognitiv og/eller fysisk rehabilitering på hold eller som individuel træning
 • Løbende vil borgerens udvikling blive fulgt og rehabiliteringsplanen revideret.
 • Efter endt forløb vil rehabiliteringen vurderes og på den baggrund fastsættes fremtidige planer i forhold til genoptræning alt efter om målet er indfriet.
 • Borgerens pårørende vil blive tilbudt deltagelse i pårørende cafe møder.
 • Tidsintervallet for tilknytningen hos FRISK – dit center for sundhed vil variere, men forventes at være 8-12 uger.

EKSEMPEL FOR DAGSPATIENT

 • Indledningsvis vil borgeren blive systematisk udredt i forhold til funktionsniveau.
 • En rehabiliteringsplan vil blive udformet. Der tages højde for borgerens egne målsætninger for forløbet.
 • Borgeren møder ind til genoptræning efter aftale, hvad enten det er kognitiv eller fysisk genoptræning på hold eller som individuel træning.
 • Løbende vil borgerens udvikling blive fulgt og rehabiliteringsplanen revideret.
 • Efter endt forløb vil rehabiliteringen vurderes og på den baggrund fastsættes fremtidige planer i forhold til genoptræning alt efter om målet er indfriet.
 • Borgerens pårørende vil blive tilbudt deltagelse i pårørende cafe møder.
 • Tidsintervallet for tilknytningen hos FRISK – dit center for sundhed vil variere.

SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE

For FRISK – dit center for sundhed er samarbejdet med borgerens pårørende vigtig. I forløbet inddrages de pårørende i det omfang borgeren ønsker. Pårørende er en vigtig ressource for borgeren og teamet omkring borgeren vil derfor støtte relationen til de pårørende. At have en pårørende, der er ramt af en hjerneskade kan være meget krævende for familien. Derfor tilbyder vi cafémøder, hvor de pårørende har mulighed for at møde andre i samme situation og der vil være relevante oplæg til møderne, der kan øge de pårørendes viden om hjerneskade og følgerne samt hvordan de bedst støtter den ramte. Endvidere vil der være oplæg om de lovgivningsmæssige muligheder for støtte efter forløbet på centret.

Dertil vil FRISK - dit center for sundhed tilbyde børnesamtaler sammen med forældrene. Specialuddannet personale vil ved hjælp af pædagogiske redskaber hjælpe barnet til at få talt om det der kan være svært.